علوم تجربی راهنمایی ورامین
 
دبیر علوم تجربی مدارس راهنمایی ورامین
<-BLog custom Html-> Online User

 نام ونام خانوادگی:                          بسمه تعالی                                             

                                    میریت آموزش وپرورش ورامین                                              زمان : 65 د قیقه

                                       مدرسه راهنمایی نمونه رشد

                                  علوم دوم / ترم اول -87

ردیف

                                                        سوالات

بارم

 

1

 گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

 

A

از آزمایش سیم ظرفشویی در زیر استوانه مدرج که وارونه روی آب قرار گرفته ،چه نتیجه ای می توان گرفت ؟

الف- شناخت فراورده زنگ آهن ،دیدن اکسایش سریع                  ج- اثر رطوبت بر زنگ زدن ، شناسایی اجزای هوا

ب- میزان اکسیژن و نیتروژن موجود در هوا                              د – وجود اکسیژن در هوا و درصد آن ، دیدن اکسایش کند       

5/0

B

کدام گزینه نظریه ی اشتال در باره ی سوختن را رد ونظریه ی لاووازیه را تـایید می کند؟

الف-خاموش شدن شمع وقتی روی آن آب سرد بریزیم.

ب-کدر شدن آب آهک پس از تماس با گا ز حا صل از سوختن شمع.

ج- خاموش شدن شمع وقتی آن را در زیر لیوان قرار دهیم.

د- کوتاه شدن شمع در اثر سوختن .

5/0

C

سرعت یک واکنش را می توان با اندازه گیری سرعت..........  واکنش دهنده ها و یا سرعت ............ فرآورده ها بیان کرد.

الف- تغییر شیمیایی  --- تغییر فیزیکی                               ب – تولید شدن --- نا پدید شدن

ج – ناپدید شدن ---     تولید شدن                                      د – تغییر فیزیکی --- تغییر شیمیایی

5/0

D

در کدام مورد ساختمان ذرات سازنده ماده دچار تغییر می شود ؟

 الف- آهن ربا شدن تیغه اهنی                          ب-  سرد شدن گاز نیتروژن دی اکسید

ج – مایع شدن هوای پاک                                 د- حل شدن الکل درآب

 

5/0

E

زاویه بازتاب در آیینه های کوژ و کاو به ترتیب نسبت به زاویه تابش چگونه است ؟

الف – برابر – برابر                                              ب- بزرگ تر ­– بزرگ تر                                                                                                                                                                 ج- کوچک تر – کوچک تر                                         د-بزرگ تر – کوچک تر

 

5/0

F

اگر فاصله کانونی آینه ی کاوcm 40 باشد، قطر کره ای که با آن این آینه ساخته شده چند سانتی متر بوده است ؟

الف- 20               ب ) 40               ج) 80                       د)160

5/0

2

جملا ت صحیح یا غلط را مشخص کنید .                                                                                        ص                 غ

الف- برای واکنش تجزیه ی اب اکسیژنه ،آهن یک کاتالیز گر است .

 

ب - پارافین ترکیبی از دو عنصر کربن و اکسیژن است .

 

 پ –( آب بی رنگ و بی بو است و نمی سوزد) این ها از ویژگی های فیزیکی آب است.

 

ت - خروج حباب های گاز از اطراف قرص جوشانی که درون آب انداخته ایم ،نتیجه یک تغییر شیمیایی است.

 

ث- نشاسته در تماس با محلول ید، به رنگ قرمز در می آید .

 

ج - تبخیر آب یک تغییر گرماده است.

3

3

با توجه به شکل های روبرو :

الف – پرتو بازتاب را رسم کنید ؟

ب- زاویه بازتاب شکل اول چند درجه است ؟(         )                                                                           36 

ج- زاویه بازتاب شکل دوم چند درجه است ؟ (        )

                                                                                                          (2)                                          (1)

                                                                                                                                                     

1

4

در دستگاه پیرابین ، الف - چه نوع آینه ای وجود دارد؟ (            ) ب – آینه ها با چه زاویه ای قرار دارند ؟(          )

 

5/0

5

الف – عدسی واگرا چیست ؟ .............................................................

 

ب -  دو کاربرد آن را بنویسید ؟ 1- .................... 2- ......................

1

6

علت اصلی هر یک از پدیده های زیر را بنویسید ؟

الف – خورشید گرفتگی          (                                              )      ب – شکست نور (                                              )

ج – تجزیه نور سفید در منشور (                                             )        د – دیدن اجسام  (                                              )

1

7

دستگاه شنوایی انسان چه فرکانسی را می شنود ؟

     (                                                           )

75/0

8

عوامل بوجود آورنده سونامی را بنویسید ؟

1-                                                  2-                                                          3-

75/0

9

الف - پدیده فلق چیست ؟ ................................................................................

 

ب – موج را تعریف کنید ؟ ...........................................................................

 

1

10

کاربرد امواج ماکروویو را بنویسید ؟

 1-                                          2 -                                 3 -                                        4 -

1

11

فرکانس یک موج 25 کیلو هرتز می باشد . اگر سرعت انتشار آن 75 متر بر ثانیه باشد ، با نوشتن فرمول حساب کنید طول موج آن

جند متر است ؟

 

 

1

12

اگر نوسان گری بتواند 180 نوسان را در یک و نیم دقیقه انجام دهد ، حساب کنید :

الف –  بسامد آن  را ؟  (                   )                                     ب – دوره آن را ؟ (                 )

 

 

1

 

نمره ترم اول = ( تحقیق + آزمایشگاه + دفتر ) + 15 نمره کتبی                   

 

                                                                                                                                         

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۹/۰۹ توسط  م / صادقی فر
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  
  • اسپرت
  • ریش